ACTIVA’T és un projecte que posa en relació a joves (preferentment en atur i/o en situació de vulnerabilitat) amb entitats, en les que els i les joves desenvolupen un procés d’aprenentatge i d’adquisició de competències i habilitats.

Els i les joves que participin d’aquest projecte viuran un període de creativitat, de creixement i de revaloració de les pròpies capacitats i potencialitats. Ampliaran la seva xarxa, la seva implicació i participació en el teixit social del seu entorn.

PROCÉS:

1.- Posar en contacte i establir un acord de compromisos entre els joves i les entitats. Aquest ha de recollir quines són les tasques i la dedicació del/la participant, així com el procés o protocol d’aprenentatge i acompanyament.

2.- Un cop finalitzat el període de col·laboració, hi ha una doble valoració final:

  • L’entitat valora la trajectòria de la persona participant de manera que s’intenti copsar les habilitats i competències adquirides, i a desenvolupar, així com les seves potencialitats personals. D’aquesta valoració se’n deriva una carta de recomanació.
  • La persona jove dóna resposta a un qüestionari per facilitar-li l’acreditació de competències, i així obtenir un certificat d’aprenentatges i experiència associativa.

Aquesta acreditació suposa un reconeixement extern de les tasques i funcions realitzades en la quotidianitat associativa. Al mateix temps permet a l’entitat fer una valoració interna del desenvolupament de les competències de les persones associades, reforçant-ne el vincle i/o establint sistemes de millora en l’organització i gestió de la mateixa.

A QUI S’ADREÇA ACTIVA’T

ACTIVA’T s’adreça a joves entre 16 i 29 anys en atur i/o en situació de vulnerabilitat.

I preferentment a joves no vinculats al teixit associatiu. El projecte pretén trencar certes barreres invisibles per a l’entrada de determinats perfils de joves a certes entitats.